รหัสวิชา :  20700-1006 
หนังสือเรียน วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว (English for Hotal and Tourism)
ศึกษาเกี่ยวกับศัพท์ สำนวนพื้นฐานเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว การฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมที่พักและแหล่งท่องเที่ยว  การใช้ภาษาในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวฝึกปฏิบัติการใช้ภาษอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.  ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562  ประกาศลำดับที่ 65

  • จำนวน 110 หน้า
  • ปกพิมพ์ 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ต 210 แกรม
  • เนื้อใน พิมพ์ 4 สี ด้วยกระดาาปรุ๊ฟขาว 70 แกรม
  • ขนาด 18.5x26cm (B5)
  • เข้าเล่มไสกาว 

หนังสือเสริมการอ่าน อาชีวศึกษา

สอศ.Arts

หนังสือเสริมการอ่าน (อาชีวะศึกษา) : ARTIST DIGITAL อาร์ตติส ชีวิตไม่น่าเบื่อ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿185 ฿185
 

 

สอศ.ศิลปะการพูด

หนังสือเสริมการอ่าน (อาชีวะศึกษา) : ศิลปะการพูดสำหรับมือใหม่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿195 ฿195
 

 

สอศ.ต้นทุนแสนง่าย

หนังสือเสริมการอ่าน (อาชีวะศึกษา) : ต้นทุนแสนง่าย กำไรแสนสุข

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

สอศ.ธุรกิตค้าปลีก

หนังสือเสริมการอ่าน (อาชีวะศึกษา) : ธุรกิจค้าปลีกกับทิศทางในอนาคต

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

สอศ.สูตรไม่ลับ

หนังสือเสริมการอ่าน (อาชีวะศึกษา) : สูตรไม่ลับสารพัดเมนูอาชีวะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

หนังสือวิชาเลือกบังคับ :: CYBERBOOK

พว12010

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 :: ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค12022

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 :: ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

สค12024

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย :: ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿115 ฿115
 

 

สค12025

วิชา ลูกเสือ กศน.:: ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿170 ฿170
 

 

พว12011

วิชา วัสดุศาสตร์ 1 :: ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค12026

วิชา การป้องกันการทุจริต :: ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค12021

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 1 | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

สค220016

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 2 :: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

พว22002

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 :: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

สค22019

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 :: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

สค22020

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย :: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค22021

วิชา ลูกเสือ กศน. :: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

พว22003

วิชา วัสดุศาสตร์ 2 :: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค22022

วิชา การป้องกันการทุจริต :: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค32029

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 3 :: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

พว32023

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 :: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

สค32032

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 :: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

สค32024

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย :: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿185 ฿185
 

 

สค32035

วิชา ลูกเสือ กศน. :: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

พว320024

วิชา วัสดุศาสตร์ 3 :: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค32036

วิชา การป้องกันการทุจริต :: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

หนังสือวิชาเลือกบังคับ : BOOKWORM

พว12010 BW

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿170 ฿170
 

 

สค12022 BW

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

สค12024 BW

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿115 ฿115
 

 

สค12025 BW

วิชา ลูกเสือ กศน.| ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿170 ฿170
 

 

พว12011 BW

วิชา วัสดุศาสตร์ 1 | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค12026 BW

วิชา การป้องกันการทุจริต | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค12021 BW

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 1 | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

สค220016 BW

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 2 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

พว22002 BW

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

สค22019 BW

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

สค22020 BW

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

พว22003 BW

วิชา วัสดุศาสตร์ 2 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค22021 BW

วิชา ลูกเสือ กศน. | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค22022 BW

วิชา การป้องกันการทุจริต | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค32029 BW

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 3 | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

สค32032 BW

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

สค32024 BW

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿185 ฿185
 

 

พว32023 BW

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

สค32035 BW

วิชา ลูกเสือ กศน. | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

พว320024 BW

วิชา วัสดุศาสตร์ 3 | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค32036 BW

วิชา การป้องกันการทุจริต | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

หนังสือชุดประเทศสมาชิกอาเซียน ASEAN (BOOKWORM)

Asean_Brunei Darussalam

ประเทศบรูไน : สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_Cambodia_Bookworm

ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา : สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_Malaysia_Bookworm

ประเทศมาเลเซีย : สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_Indonesia_Bookworm

ประเทศอินโดนีเซีย : สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_Philippines_Bookworm

ประเทศฟิลิปปินส์ : สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_Myanmar_Bookworm

ประเทศเมียนมาร์ : สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_laos_Bookworm

ประเทศ สปป.ลาว : สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_Singapore_Bookworm

ประเทศสิงคโปร์ : สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_Thailand_Bookworm

ประเทศไทย : สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_Vietnam_Bookworm

ประเทศเวียดนาม : สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_common knowledge_Bookworm

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน : สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_Asean Quiz_Bookworm

Asean Quiz : สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_language-culture_Bookworm

ภาษาและวัฒนธรรมประเทศประชาคมอาเซียน : สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿200 ฿200
 

 

Asean_EnglishCom_Bookworm

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) : สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

หนังสือชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน ASEAN - (AKEPIMTHAI)

Asean_Thailand_AKE

ประเทศไทย : หนังสือ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_Vietnam_AKE

ประเทศเวียดนาม : หนังสือ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_Singapore_AKE

ประเทศสิงคโปร์ : หนังสือ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_Indonesia_AKE

ประเทศอินโดนีเซีย : หนังสือ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_Loas_AKE

ประเทศ สปป.ลาว : หนังสือ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_malaysia_AKE

ประเทศมาเลเซีย : หนังสือ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_philippines_AKE

ประเทศฟิลิปปินส์ : หนังสือ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_Myanmar_AKE

ประเทศพม่า : หนังสือ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_Brunei_AKE

ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม : หนังสือ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_Cambodia_AKE

ประเทศกัมพูชา : หนังสือ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

Asean_Study_AKE

อาเซียนศึกษา : หนังสือ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿250 ฿250
 

 

หนังสือชุดประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN&ASEAN+6)

Best Seller

Asean_Community

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Community) สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียน+6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿399 ฿399
 

 

Asean_Brunei

ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียน+6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿399 ฿399
 

 

Asean_Cambodia

ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียน+6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿399 ฿399
 

 

Asean_Indonesia

ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียน+6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿399 ฿399
 

 

Asean_Lao

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic) สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียน+6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿399 ฿399
 

 

Best Seller

Asean_Malaysia

ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียน+6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿399 ฿399
 

 

Asean_Myanmar

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Republic of the Union of Myanmar) สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียน+6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿399 ฿399
 

 

Asean_Philippines

ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียน+6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿399 ฿399
 

 

Asean_Singapore

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียน+6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿399 ฿399
 

 

Asean_Vietnam

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียน+6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿399 ฿399
 

 

Best Seller

Asean_Thailand

ประเทศราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียน+6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿399 ฿399
 

 

Best Seller

Asean_China

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China) สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียน+6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿399 ฿399
 

 

Asean_Korea

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) สื่อเสริมเรียนรู้ ชุด ประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียน+6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿399 ฿399
 

 

Best Seller