รหัสวิชา :  20700-1006 
หนังสือเรียน วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว (English for Hotal and Tourism)
ศึกษาเกี่ยวกับศัพท์ สำนวนพื้นฐานเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว การฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมที่พักและแหล่งท่องเที่ยว  การใช้ภาษาในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวฝึกปฏิบัติการใช้ภาษอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.  ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562  ประกาศลำดับที่ 65

  • จำนวน 110 หน้า
  • ปกพิมพ์ 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ต 210 แกรม
  • เนื้อใน พิมพ์ 4 สี ด้วยกระดาาปรุ๊ฟขาว 70 แกรม
  • ขนาด 18.5x26cm (B5)
  • เข้าเล่มไสกาว 

หนังสือเสริมการอ่าน อาชีวศึกษา

สอศ.Arts

หนังสือเสริมการอ่าน (อาชีวะศึกษา) : ARTIST DIGITAL อาร์ตติส ชีวิตไม่น่าเบื่อ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿185 ฿185
 

 

สอศ.ศิลปะการพูด

หนังสือเสริมการอ่าน (อาชีวะศึกษา) : ศิลปะการพูดสำหรับมือใหม่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿195 ฿195
 

 

สอศ.ต้นทุนแสนง่าย

หนังสือเสริมการอ่าน (อาชีวะศึกษา) : ต้นทุนแสนง่าย กำไรแสนสุข

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

สอศ.ธุรกิตค้าปลีก

หนังสือเสริมการอ่าน (อาชีวะศึกษา) : ธุรกิจค้าปลีกกับทิศทางในอนาคต

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

สอศ.สูตรไม่ลับ

หนังสือเสริมการอ่าน (อาชีวะศึกษา) : สูตรไม่ลับสารพัดเมนูอาชีวะ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

ศาสตร์พระราชา สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙

kign9_01-1

ศาสตร์พระราชา การศึกษาในรัชกาลที่ ๙ "ครูแผ่นดิน"

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_01-2

ศาสตร์พระราชา การศึกษาในรัชกาลที่ ๙ โรงเรียนตามพระราชประสงค์และโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมป์

ขายแล้ว 5 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_01-3

ศาสตร์พระราชา การศึกษาในรัชกาลที่ ๙ สังคมพัฒนาประชาสุขใจ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_01-4

ศาสตร์พระราชา วรรณกรรมภาษาและหนังสือสารานุกรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_01-5

ศาสตร์พระราชา การศึกษา เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_01-6

ศาสตร์พระราชา การศึกษาในรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

Pre-Order

kign9_02-7

ศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_02-8

ศาสตร์พระราชา ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_02-9

ศาสตร์พระราชา การอนุรักษ์และพัฒนาการประมงและปศุสัตว์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_02-10

ศาสตร์พระราชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_02-11

ศาสตร์พระราชา โครงการพัฒนาตามพระราชดำริทางด้านการเกษตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_02-12

ศาสตร์พระราชา พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับการเกษตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_03-17

ศาสตร์พระราชา โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_03-13

ศาสตร์พระราชา สืบสานพระราชปณิธานรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับ ทรัพยากรดิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_03-14

ศาสตร์พระราชา สืบสานพระราชปณิธานรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับ ทรัพยากรน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_03-15

ศาสตร์พระราชา สืบสานพระราชปณิธานรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับ ทรัพยากรป่าไม้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_03-16

ศาสตร์พระราชา สืบสานพระราชปณิธานรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_03-18

ศาสตร์พระราชา พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_04-19

ศาสตร์พระราชา พระเกียรติยศพระราชบิดาเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_04-20

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_04-21

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพการส่งเสริมสนับสนุนด้านการแพทย์พยาบาล และสาธารณสุข

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_04-22

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพด้านสาธารณสุขโรคติดต่อร้ายแรง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_04-23

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพด้านการสาธารณสุข

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_04-24

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพด้านการสาธารณสุขและโภชนาการ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_05-27

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_05-30

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_05-25

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_05-26

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_05-28

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ดิน(พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_05-29

ศาสตร์พระราชา พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿399 ฿399
 

 

kign9_06-31

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับการคมนาคม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_06-32

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับพลังงาน-พลังงานทางเลือก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_06-33

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับการคมนาคมทางน้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_06-34

ศาสตร์พระราชา แนวทางพระราชดำริเกี่ยวกับพลังงาน

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_06-35

ศาสตร์พระราชา พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_06-36

ศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับการพัฒนาพลังงานไทย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_07-37

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_07-38

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยและการประพันธ์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_07-39

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_07-40

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพและภาพยนต์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_07-41

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพด้านศาสนา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_07-42

ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_08-43

ศาสตร์พระราชา พระเกียรติคุณเกริกไกร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_08-44

ศาสตร์พระราชา ความสัมพันธ์กับนานาประเทศ เล่มที่ ๑

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_08-45

ศาสตร์พระราชา ความสัมพันธ์กับนานาประเทศ เล่มที่ ๒

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_08-46

ศาสตร์พระราชา ความสัมพันธ์กับนานาประเทศ เล่มที่ ๓

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_08-47

ศาสตร์พระราชา ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_08-48

ศาสตร์พระราชา พระราชสมัญญานาม พระอิสริยยศ พระเกียรติยศ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_09-49

ศาสตร์พระราชา เรียนรู้การทรงงานโครงการพระราชดำริ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_09-50

ศาสตร์พระราชา แนวทางและหลักการเรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_09-51

ศาสตร์พระราชา พระราชจริยวัตรในด้านคุณธรรม จริยธรรม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_09-52

ศาสตร์พระราชา สืบทอดพระราชปณิธาน รัชกาลที่ ๙ (คำพ่อสอน)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_09-53

ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

kign9_09-54

ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿499 ฿499
 

 

หนังสือวิชาเลือกบังคับ :: CYBERBOOK

พว12010

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 :: ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค12022

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 :: ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

สค12024

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย :: ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿115 ฿115
 

 

สค12025

วิชา ลูกเสือ กศน.:: ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿170 ฿170
 

 

พว12011

วิชา วัสดุศาสตร์ 1 :: ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค12026

วิชา การป้องกันการทุจริต :: ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค12021

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 1 | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

สค220016

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 2 :: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

พว22002

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 :: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

สค22019

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 :: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

สค22020

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย :: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค22021

วิชา ลูกเสือ กศน. :: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

พว22003

วิชา วัสดุศาสตร์ 2 :: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค22022

วิชา การป้องกันการทุจริต :: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค32029

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 3 :: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

พว32023

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 :: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

สค32032

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 :: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

สค32024

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย :: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿185 ฿185
 

 

สค32035

วิชา ลูกเสือ กศน. :: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

พว320024

วิชา วัสดุศาสตร์ 3 :: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค32036

วิชา การป้องกันการทุจริต :: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 2 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

หนังสือวิชาเลือกบังคับ : BOOKWORM