หนังสือประกอบการเรียนรู้ (เสริมความรู้)

New

ฝุ่นละอองพิษ PM.2.5

฿ 180 ฿ 180
New

โควิดสายพันธุ์ใหม่ :: โอมิครอน Omicron

฿ 180 ฿ 180

หนังสือ จิตอาสา จิตสาธารณะ

฿ 180 ฿ 180

โคก หนอง นา โมเดล | ยึดหลักตามศาสตร์พระราชา สู่ เศรษฐกิจพอเพียง

฿ 50 ฿ 50

หนังสือ โคก หนอง นา โมเดล | พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง

฿ 200 ฿ 200
Best Seller

กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด

฿ 220 ฿ 220

การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 4 สี

฿ 180 ฿ 180

ความรู้เกี่ยวกับ "ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่" 2019

฿ 80 ฿ 80

ความรู้เกี่ยวกับ "ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่" 2019

฿ 180 ฿ 180
New

คู่มือการจัดการเรียนรู้การสอนออนไลน์

฿ 80 ฿ 80

สมุดบันทึก_ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

฿ 60 ฿ 60

แนวทางและหลักการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

฿ 300 ฿ 300

คัมภีร์จัดระเบียบธรรมชาติ กู้ธรรมชาติ

฿ 240 ฿ 240

หนังสือภูมิปัญญาชานาไทย (ปกแข็ง)

฿ 300 ฿ 300

ภูมิปัญญาชาวนาไทย (ปกอ่อน)

฿ 100 ฿ 100

หนังสือ_การสร้างเสริมประชาธิปไตยในวิถีชีวิตประชาชน

฿ 240 ฿ 240

หนังสือกัญชาสุดยอดยาวิเศษ

฿ 250 ฿ 250

หนังสือทั่วไป สมุดบันทึกบัญชีครัวเรือน สำหรับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

฿ 50 ฿ 50

หนังสือ N-NET สำหรับนักศึกษา กศน.

N-NET-แนวข้อสอบ กศน. (ระดับประถมศึกษา) การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

฿ 160 ฿ 160

N-NET-แนวข้อสอบ กศน. (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

฿ 160 ฿ 160

N-NET-แนวข้อสอบ กศน. (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

฿ 160 ฿ 160

N-NET_แนวข้อสอบ กศน. (สาระความรู้พื้นฐาน) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET)

฿ 160 ฿ 160

N-NET_แนวข้อสอบ กศน. (สาระการประกอบอาชีพ) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET)

฿ 160 ฿ 160

N-NET_แนวข้อสอบ กศน. (สาระทักษะการดำเนินชีวิต) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET)

฿ 160 ฿ 160

N-NET_แนวข้อสอบ กศน. (สาระทักษะการเรียนรู้) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET)

฿ 160 ฿ 160

N-NET_แนวข้อสอบ กศน. (สาระการพัฒนาสังคม) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET)

฿ 160 ฿ 160

หนังสือวิชาเลือกบังคับ | Cyberbook

New

วิชา การป้องกันการทุจริต | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

฿ 150 ฿ 150
New

วิชา วัสดุศาสตร์ 3 | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

฿ 100 ฿ 100
New

วิชา ลูกเสือ กศน. | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

฿ 150 ฿ 150
New

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

฿ 185 ฿ 185
New

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

฿ 150 ฿ 150
New

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

฿ 190 ฿ 190
New

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 3 | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

฿ 140 ฿ 140
New

วิชา การป้องกันการทุจริต | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

฿ 120 ฿ 120
New

วิชา วัสดุศาสตร์ 2 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

฿ 120 ฿ 120
New

วิชา ลูกเสือ กศน. | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

฿ 120 ฿ 120
New

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

฿ 120 ฿ 120
New

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

฿ 110 ฿ 110
New

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

฿ 180 ฿ 180
New

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 2 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

฿ 150 ฿ 150
New

วิชา การป้องกันการทุจริต | ระดับประถมศึกษา

฿ 100 ฿ 100
New

วิชา วัสดุศาสตร์ 1 | ระดับประถมศึกษา

฿ 100 ฿ 100
New

วิชา ลูกเสือ กศน.| ระดับประถมศึกษา

฿ 170 ฿ 170
New

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย | ระดับประถมศึกษา

฿ 115 ฿ 115
New

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 | ระดับประถมศึกษา

฿ 110 ฿ 110
New

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 | ระดับประถมศึกษา

฿ 100 ฿ 100
New

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 1 | ระดับประถมศึกษา

฿ 140 ฿ 140
Powered by MakeWebEasy.com