หนังสือวิชาเลือกบังคับ :: CYBERBOOK

พว12010

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค12022

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

สค12024

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿115 ฿115
 

 

สค12025

วิชา ลูกเสือ กศน.| ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿170 ฿170
 

 

พว12011

วิชา วัสดุศาสตร์ 1 | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค12026

วิชา การป้องกันการทุจริต | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค12021

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 1 | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

สค220016

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 2 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

พว22002

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

สค22019

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

สค22020

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค22021

วิชา ลูกเสือ กศน. | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

พว22003

วิชา วัสดุศาสตร์ 2 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค22022

วิชา การป้องกันการทุจริต | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค32029

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 3 | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

พว32023

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

สค32032

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

สค32024

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿185 ฿185
 

 

สค32035

วิชา ลูกเสือ กศน. | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

พว320024

วิชา วัสดุศาสตร์ 3 | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค32036

วิชา การป้องกันการทุจริต | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

หนังสือวิชาเลือกบังคับ : BOOKWORM

พว12010 BW

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿170 ฿170
 

 

สค12022 BW

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

สค12024 BW

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿115 ฿115
 

 

สค12025 BW

วิชา ลูกเสือ กศน.| ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿170 ฿170
 

 

พว12011 BW

วิชา วัสดุศาสตร์ 1 | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค12026 BW

วิชา การป้องกันการทุจริต | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค12021 BW

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 1 | ระดับประถมศึกษา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

สค220016 BW

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 2 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

พว22002 BW

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

สค22019 BW

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿110 ฿110
 

 

สค22020 BW

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

พว22003 BW

วิชา วัสดุศาสตร์ 2 | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค22021 BW

วิชา ลูกเสือ กศน. | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค22022 BW

วิชา การป้องกันการทุจริต | ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค32029 BW

วิชา การเงินเพื่อชีวิต 3 | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

สค32032 BW

วิชา การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

สค32024 BW

วิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿185 ฿185
 

 

พว32023 BW

วิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿190 ฿190
 

 

สค32035 BW

วิชา ลูกเสือ กศน. | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

พว320024 BW

วิชา วัสดุศาสตร์ 3 | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค32036 BW

วิชา การป้องกันการทุจริต | ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿150 ฿150
 

 

สื่อประกอบการพัฒนาผู้เรียน กศน.

New

Anti-Corruption : TECH School

สื่อประกอบการพัฒนาผู้เรียน กศน. | หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา :: ปปช. | เรื่อง การต้านทุจริตในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงฉับพลันทางเทคโนโลยี ม.ต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

New

Anti-Corruption : Preserve Nature

สื่อประกอบการพัฒนาผู้เรียน กศน. | หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา :: ปปช. | เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธารณี ม.ต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿148 ฿148
 

 

New

Anti-Corruption : water and groundwater

สื่อประกอบการพัฒนาผู้เรียน กศน. | หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา :: ปปช. | เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำและน้ำบาดาล ม.ต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿148 ฿148
 

 

White-School-ELN

คู่มือ_สื่อประกอบการพัฒนาผู้เรียน กศน. การจัดกิจกรรมสถานศึกษา สีขาว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สื่อเสริมการเรียนรู้ และหนังสือเรียนวิชาเลือก

สค0200035-Bookworm

สค0200035 (Bookworm) หนังสือเรียนรายวิชาเลือก รายวิชา กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ 3 ระดับ | สาระการพัฒนาสังคม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

สค0200036-Bookworm

สค0200036 (Bookworm) - หนังสือเรียนรายวิชาเลือก รายวิชา รู้ทันข่าวและข่าวปลอม 3 ระดับ | สาระการพัฒนาสังคม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

สค0200037-Bookworm

สค0200037 (Bookworm) หนังสือเรียนรายวิชาเลือก รายวิชา อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ 3 ระดับ | สาระการพัฒนาสังคม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

สค0200038-Bookworm

สค0200038 (Bookworm) หนังสือเรียนรายวิชาเลือก รายวิชา กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ 3 ระดับ | สาระการพัฒนาสังคม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿140 ฿140
 

 

สค0200035-Cyberbook

สค0200035 หนังสือเรียนรายวิชาเลือก รายวิชา กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ 3 ระดับ | สาระการพัฒนาสังคม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค0200036-Cyberbook

สค0200036 - หนังสือเรียนรายวิชาเลือก รายวิชา รู้ทันข่าวและข่าวปลอม Fake News 3 ระดับ | สาระการพัฒนาสังคม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค0200037-Cyberbook

สค0200037 - หนังสือเรียนรายวิชาเลือก รายวิชา อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ 3 ระดับ | สาระการพัฒนาสังคม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค0200038-Cyberbook

สค0200038 หนังสือเรียนรายวิชาเลือก รายวิชา กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ 3 ระดับ | สาระการพัฒนาสังคม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿120 ฿120
 

 

สค0200035-O

สค0200035 - สื่อเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชาคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค0200036-O

สค0200036 - สื่อเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชา รู้ทันข่าวและข่าวปลอม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค0200037-O

สค0200037 - สื่อเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชา อาชญากรรมบนโลกออนไลน์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

สค0200038-O

สค0200038 - สื่อเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชา กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

หนังสือ N-NET สำหรับนักศึกษา กศน.

N-NET-NORMAL

N-NET-แนวข้อสอบ กศน. (ระดับประถมศึกษา) การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

N-NET_MIDDLE

N-NET-แนวข้อสอบ กศน. (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

N-NET_HIGHT

N-NET-แนวข้อสอบ กศน. (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

NNET_01

N-NET_แนวข้อสอบ กศน. (สาระความรู้พื้นฐาน) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET)

ขายแล้ว 12 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

NNET_02

N-NET_แนวข้อสอบ กศน. (สาระการประกอบอาชีพ) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET)

ขายแล้ว 6 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

NNET_03

N-NET_แนวข้อสอบ กศน. (สาระทักษะการดำเนินชีวิต) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

NNET_04

N-NET_แนวข้อสอบ กศน. (สาระทักษะการเรียนรู้) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET)

ขายแล้ว 11 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

NNET_05

N-NET_แนวข้อสอบ กศน. (สาระการพัฒนาสังคม) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET)

ขายแล้ว 3 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

คู่มือและสื่อการเรียนรู้

ELN-ONIE

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. - รู้ก่อนเรียน กศน.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

First aid-ONIE

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

First aid1-ONIE

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿100 ฿100
 

 

็็Health1-Note

สมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักศึกษา 1 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿40 ฿40
 

 

็็Health2-Note

สมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักศึกษา 4 สี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿80 ฿80
 

 

Kratom-Kratum

- ความรู้เกี่ยวกับ กระท่อม และ กระทุ่ม - การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ชุมชน กระท่อม และ กระทุ่ม - ภูมิปัญญาการใช้ กระท่อม และ กระทุ่ม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180
 

 

Thai herbs-Anti covid

รู้สู้ภัย..สมุนไพรไทยต้านโควิด..ช่วยรักษาโรคโควิด-19

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

KM : SELN

ประวัติศาสตร์ชาติไทย : บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿160 ฿160
 

 

SP : KNN

ศาสตร์พระราชา-ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โคก-หนอง-นา โมเดล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿180 ฿180